PFR 1.0 umorzenie

Rozliczenia dotacji PFR 1.0. – poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje nt.

Dla rozliczenia subwencji finansowej PFR 1.0 przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozliczeniu przez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji. Takie oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji, ale nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia jej wypłaty.

W związku z powyższym, proszę o śledzenie komunikatów na stronie swojego banku, gdyż termin na rozliczenie (edycję propozycji rozliczenia) jest bardzo krótki. Wstępna propozycja, (bez możliwości edycji) zostania Państwu udostępniona wcześniej. Od dnia w którym minie 12 miesięcy (od dnia wypłaty środków na rachunek bankowy), będzie 10 dni na zmiany i/lub akceptacje propozycji rozliczenia. Zależnie od posiadanego kodu PKD (główna działalność) – umorzenie subwencji nastąpi w kwocie do 75% lub 100% otrzymanych środków. Część nieumorzona, zostanie rozłożona na 24 raty.

Większość informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR zostanie zweryfikowana na podstawie danych przekazanych przez ZUS, (np. w odniesieniu do redukcji zatrudnienia), KAS czy innych rejestrów publicznych. Beneficjent niektóre pola w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji jest zobowiązany wypełnić samodzielnie, w tym w szczególności:

– oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dotyczy tylko małych i średnich przedsiębiorców) brak uzupełnienia tego pola spowoduje, że PFR przyjmie wartość straty równą 0,
– oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy kodów
PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji).

Proszę również zwrócić uwagę na pozycje wskazujące Państwa kod PKD a także, czy firma otrzymała kary za złamanie obostrzeń epidemicznych. 

Wprowadzone przez beneficjenta modyfikacje i uzupełnienia w bankowości elektronicznej będą skutkować wygenerowaniem zmienionego projektu oświadczenia o rozliczeniu. Takie oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę składającą oświadczenie , za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Kody działalności wykazanej w CEIDG lub KRS na dzień 31 grudnia 2019 r. uprawniającej do zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości
17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z,  79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04