W związku ze zbliżającym się terminem na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz naliczanie w wynagrodzeniu, przypominamy i informujemy, że każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ma obowiązek rejestracji i odprowadzania składek do PPK.

Mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników mogą uniknąć rejestracji (umowy o zarządzaniu) jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK i podpiszą stosowne oświadczenie (załącznik)

Przedsiębiorcy zatrudniający 10 i więcej pracowników mają obowiązek podpisania umowy o zarządzanie, ale jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK to nie ma obowiązku podpisywania drugiej umowy, o prowadzenie PPK

 

Podpisane oświadczenie musi trafić do nas, abyśmy wiedzieli czy naliczać PPK w wynagrodzeniu. Jeżeli nie otrzymamy oświadczenia pracownika, to PPK zostanie naliczone i pracodawca będzie miał obowiązek przekazania środków na konto PPK.

 

Co to PPK:

PPK to wprowadzony przez państwo program systematycznego oszczędzania na emeryturę

Kto ma obowiązek przystąpienia:

PPK jest obowiązkowe dla pracodawców. Każdy pracodawca musi więc wybrać instytucje, która będzie prowadziła dla niego PPK, a następnie zawrzeć z nią dwie umowy – o zarządzanie PPK oraz o prowadzenia PPK

Kto jest zwolniony z PPK:

 1. Samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 2. Mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK,
 3. Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Od kiedy jest obowiązek PPK:

23-04-2021 – ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzenie PPK
10-05-2021 – ostateczny termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Kto płaci za PPK:

Pracownik: minimum 2% wynagrodzenia brutto, z różnymi wyjątkami,
Pracodawca: wplata minimalna to 1,5%, dodatkowo może wpłacać jeszcze 2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
Państwo: z budżetu państwa na konto trafia 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie do konta dopisywanych jest 240 zł rocznie.

Kary za nieprzystąpienie do PPK

 1. Nie podpisanie umowy o zarządzaniu PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń
 2. Nie realizowanie umowy o prowadzenie PPK, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł (art. 107 ustawy o PPK) jeżeli:
  1.    przedsiębiorca nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  2.     nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  3.    zakład nie zgłasza wymaganych ustawą danych, lub zgłasza nieprawdziwe dane, albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień, lub odmawia ich udzielenia,
  4.     nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK